THE BRIDGE LINKING A WORLD TO KOREA

Reviews

  • 2018-11-30

대가식품, 병김치

대가식품, 병김치   한국인의 밥상에서 빼놓을 수 없는 반찬, 김치! 11월은 거의 김장의 달이라고 해도 무방할 정도로 이맘때쯤 온 식구가 일년 먹을 김장을 해요. 그래서 더 김치 생각이 나는 거 같아요.    1인 가구는 김치 먹을 일이 많지 않은데 보관이 어렵거나 냄새가 진하게 나기 때문인데요 이렇게 병에 담긴 소량의 김치가 그래서 인기가 많을 거 같습니다. 실제로 수출이 많이 되는 상품이라고 합니다.  …

Read More

  • 2018-11-23

KNH, 붉나무비누

이름도 생소한 붉나무.. 처음들어보는 이름이라 인터넷에서 정보를 얻었어요~6~8mm 정도 자라는 낙엽 활엽수로써 굵은 가지를 기준으로 노란빛 잔가지를 치는 식물이래요~^^ 붉나무에 다량으로 함유되어 있는 “타닌산”이 균을 억제하고 제거하는 효능이 있다고 하네요~ 비누로 만든 붉나무는 염증에도 좋고 건선피부염,아토피,가려운피부,염증성 피부에도 좋다고 하네요~ 한때 피부는 좋다고 얘기 들은 저는 나이가 먹을수록 …

Read More

  • 2018-11-23

평창팜, 평창산골향기를 담은 나물 - 시레기

어느덧 김장철이 다가왔네요~ 다들 김장하시느라 고생하셨죠? 저는 일찌감치 엄마를 도와 김장을 끝냈어요~~ 김장이 끝나고 나니 요즘 시래기를 이용한 요리들이 많이 방송하고 있더라고요~ 먹는쪽엔 엄청 재빠른 저도 평창팜에서 만든 <평창 산골향기를 담은 나물-시래기>를 구입해보았어요~^^ 찾아보니 평창팜에서는 그날 채취해서 바로가공하는 시스템으로 많은 정성을 들인다고 하고 게다가 평창군수 품질인증도 받…

Read More

  • 2018-11-19

PyeongChang Farm, Dried Gomchwi(Ligularia …

It’s fall, the season of high sky and plump horse, so… that’s when I decided to go on a diet in the sad reality of me gaining weight rather than the horses gaining weight!! <Gomchi namul with the fragrance of the mountains in P…

Read More

  • 2018-11-16

CƠM RAU RƯNG GODRE – MÓN ĂN DÂN DÃ XỨ KIM …

Đến hẹn lại lên, hôm nay mình xin giới thiệu một món ăn cực kỳ đặc sắc ở xứ sở Kim chi này nhé! Cuối tuần trước đi siêu thị thì mua được gói rau khô Godre – một loại rau mà vùng nông thôn tỉnh Gangwon này hay dung làm thức ăn cho …

Read More

  • 2018-11-13

Totomi, Brown rice-Barley Nurungji

​Brown rice and barley nurungji! Nurungji, which is made from 100% rice from Wonju Totomi, is excellent as a snack and as a main food. It’s a nurungji with a better taste and a better smell because it has brown rice and barley in …

Read More

  • 2018-11-13

Sandol Foods, Ggoma Rice Tteokbokki

​Sandol foods in Hongcheon, Gangwon Province has been exporting many products such as rice cakes and noodles. Among them, this Ggoma Rice Tteokbokki set is the most famous and easily accessible. I think it’s possible because it’s …

Read More

  • 2018-11-05

산돌식품, 꼬마쌀떡볶이

강원도 홍천에 위치한 산돌식품은 떡이나 면류 등 많은 제품을 해외로 수출하고 있는데요. 그중에 가장 유명하고 쉽게 접할 수 있는 이 꼬마쌀떡볶이 세트입니다. 매번 먹을 때마다 다른 방법을 찾아서 먹을 수 있는 것도 간단한 방법이기 때문에 가능한 거 같아요.​알뜰기획상품이라고 스티커가 붙여져 한 세트로 판매되는 요 제품은 꼬마쌀떡볶이 한봉과 양념장이 같이 들어있어요. 500G 정도의 떡 양이 은근 많죠? 양념장…

Read More

  • 2018-11-05

토토미, 현미보리 누룽지

현미와 보리 누룽지! 원주 토토미에서 100% 원주쌀로 만드는 누룽지는 간식, 주식으로 일품인데요. 현미와 보리가 들어가서 더 구수하고 향이 좋은 누룽지예요.​먹기 좋게 얇고 많이 딱딱하지 않기에 곧잘 부숴지는데요. 먹기 좋은 타입이라 좋은 거 같아요.​한국인들은 밥이 인사고 안부일 정도로 잘 챙기는데, 눌어붙은 밥인 누룽지도 예부터 먹어온 간식이고요. 누룽지를 끓여 뜨끈하게 먹는 게 제일 먼저 생각나지만 원…

Read More

  • 2018-10-25

[평창팜] 평창 산골향기를 담은 나물 - 곰취

천고마비의 계절 가을이라 그런지... 말이 살찌기보단 내가 더 살이 쪄가는 슬픈현실에서 다이어트를 결심한 그때!! 내 눈에 들어온 평창팜에서 만든 <평창 산골향기를 담은 곰취나물>.찾아보니 평창팜에서는 그날 채취해서 바로 가공하는 시스템으로 엄청난 정성을 들인다고 하고 합니다. 게다가 평창군수 품질인증도 받은 제품이라니 일단 믿을 수 있는 제품인 것 같아요. 처음 접해보는 곰취나물 반찬 먹고 몸 좀…

Read More